Ką veikia Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba?

Ką veikia Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba?

Informacinis video skirtas naudoti prezentacijų, prisistatymų metu. Kaip ir pasakoma filmuko pradžioje, visos istorijos remiasi realiais Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos tirtais skundais.

_ _ _ _ _

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba – žmogaus teises ginanti nepriklausoma valstybės institucija, kurios tikslas – užtikrinti įvairių formų diskriminacijos panaikinimą ir prevenciją Lietuvoje visiems šalies gyventojams. Lygių galimybių kontrolierius prižiūri, kad Lietuvoje būtų užtikrinta asmenų lygybė nepaisant jų tapatybės aspektų bei žmogaus teisės nebūtų varžomos ar teikiamos privilegijos dėl jų lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.

Video klipas sukurtas įgyvendinant projektą “Teisinės bazės tobulinimas ir kompetencijos didinimas veiksmingam nediskriminavimo principų įgyvendinimui”. Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Teisingumo programos lėšomis.